KVKK Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Barbaros Farm ticari unvanı ile faaliyet gösteren Emkon Emlak Konut Turizm İnş. ve Tic. A.Ş.  (“Emkon”) işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)’ni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi kapsamında siz değerli kullanıcılarımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak gerekli bilgileri sağlamak üzere hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu ve varsa Temsilcisinin Kimliği

Kanun uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile Emkon tarafından işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Emkon tarafından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Kullanıcı ile iletişime geçilmesi,
 • Kullanıcının şirketimizin sağladığı her türlü hizmetten faydalanmasının sağlanması,
 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca akdedilen sözleşmeler ile üstlenilen yükümlülüklerin ifası,
 • Üyelik kaydı güncellemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet sitesi üzerinden sağlanan hizmetler dahil olmak üzere kullanıcıya sağlanan her türlü hizmetin, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; bu iyileştirme ve geliştirmenin sağlanması için gerekli araştırma ve planlamanın yapılması,

Emkon tarafından sağlanacak yeni hizmetlerin tanıtımının yapılması, 

 • Emkon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için iş birimleri tarafından gerek duyulan çalışmaların yapılması ile buna bağlı süreçlerin yönetilmesi,
 • Emkon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaştırılması, lojistik planlama yapılması,
 • Üretim ve/veya operasyon sürecinin planlanması,
 • İş geliştirme, raporlama, istatistikler elde etme, değerlendirme gibi faaliyetler yapılması, ticari yol haritası ve iş stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (dijital pazarlama, doğrudan pazarlama, hedefleme, profilleme, analiz),
 • Emkon’un ve sağladığı ürün ve hizmetlerin reklam ve tanıtımının yapılması; bu hizmetlerin kullanıcıların rutin hareketleri, beğenileri, alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmesi ve kullanıcılara tanıtılması ve teklif edilmesi; reklam, tanıtım, özelleştirme ve teklif için gerekli araştırma ve planlamanın yapılması; reklam, tanıtım, kampanya, promosyon vb. bilgilendirmeye ilişkin reklam ve/veya ticari amaçlı iletiler dahil olmak üzere her türlü iletilerin gönderilmesi,
 • Genel veya kullanıcılara özel kampanya/fırsatların oluşturulması ve sunulması,
 • Kullanıcıların ve Emkon ile iş ilişkisinde olan diğer kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin ve gerekli bilgilendirmenin sağlanması,
 • Sözleşme süreçleri ile başvurular ve talep/şikayetlerin takibi, geri dönüşlerin yapılması,
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tüm yasal haklarımızın kullanılabilmesi,
 • Kamu güvenliğini ilgilendiren konularda talebe bağlı olarak ve mevzuat uyarınca gerekli olması halinde kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 • Emkon ve Emkon ile iş ilişkisi içerisinde olanların hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin sağlanması,
 • Ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, Emkon’un sağladığı ürün ve hizmetlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak adına ilgili iş birimleri tarafından koordinasyonun ve diğer çalışmaların yapılması, iş sürecinin yürütülmesi amaçları ile yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, kargo şirketleri gibi hizmet sağlayıcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve/veya alt yüklenicilerimize, kanunen yetkili olan kamu kurumları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, e-posta ya da diğer iletişim kanalları ile iletişim kurulması, iş ilişkisinin kurulması için ticari sözleşmelerin imzalanması, internet sitemize erişim sırasında çerezler (cookies) ve yazılı formlar aracılığı ile sözlü ve/veya yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde sayılan geçerli hukuki sebepler ile yukarıda sayılan amaçlara bağlı kalınarak işlenmektedir. Buna göre Emkon, kural olarak açık rızanızı almak şartı ile kişisel verinizi işleyebilecek olup (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde, açık rızanıza gerek olmaksızın kişisel verilerinizi var olan işbu sebebe dayanarak işleyebilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verileri işlenen veri sahibi, Emkon’a başvurmak suretiyle aşağıda sayılan haklardan yararlanabilecektir:

 1. Kendisi ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talebinde bulunmak,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve kişisel verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Var ise yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarımının yapıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi söz konusu olur ise bunların düzeltilmesini istemek,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 7. Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin söz konusu olması halinde bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler aracığı ile analiz edilmesi yoluyla veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun oluşmasına itiraz etmek,
 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi söz konusu olur ve bu veri sahibinin zarara uğramasına yol açar ise zararının giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sayılan işbu haklara yönelik tüm taleplerinizi Emkon Emlak Konut Turizm İnş. ve Tic. A.Ş. Başvuru Formu’nu, belirtilen talimatlar uyarınca doldurarak formun imzalı bir nüshasını Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulv. No: 73/8 Şişli / İstanbul adresimize kimliğinizi tevsik edici ek belgeler ile şahsen başvurarak veya noter kanalı ya da iadeli taahhütlü mektup ile iletebilir, info@barbarosfarm.com veya emkon@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz. Talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her hâlükârda talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İşlem ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise Kanun’un ilgili maddesi uyarınca tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.