Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Barbaros Farm ticari adı ile faaliyet göstermekte olan Emkon Emlak Konut Turizm İnş. ve Tic. A.Ş. ("Emkon” veya “Şirket”), işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ile hangi verilerin, hangi amaç ile nasıl toplandığına, bu verilerin ne için kullanıldığına ve veri gizliliği ve güvenliğinin nasıl sağlandığına ilişkin açık ve anlaşılır bir üslup benimsenerek bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır.

Barbaros Farm internet sitesine üye olunması halinde, üyeliğin gerçekleştirilmesi sırasında ve daha sonra tarafınızca sağlanmış olan bilgileri, www.barbarosfarm.com  (“İnternet Sitesi”) adresinde yer alan “Üyelik İşlemleri” bölümünden dilediğiniz zaman yönetebilir ve kişisel verilerinize yönelik talepleriniz ile ilgili olarak tarafımıza +90 534 594 60 72 numarası, info@barbarosfarm.com veya emkon@hs01.kep.tr e-posta adresleri üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

Emkon, aşağıda yer verdiğimiz verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemektedir:

 • Kimlik bilgisi: Ad, soyad, yaş, doğum tarihi, cinsiyet
 • İletişim bilgisi: Telefon numarası, faks numarası, adres, e-posta adresi
 • Kullanıcı bilgisi ve kullanıcı işlem bilgisi: Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, ürün tercih ve kategorileri, internet sitesi üzerinden yapılan aramalarda kullanılan terimler ve filtreleme tercihleri, hizmetlerden yararlanılan saat ve tarih bilgileri, satın alınan ürünler.
 • Finansal bilgi: Faturalar ve detayları (fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi vb. fatura içeriğinde yer alan bilgiler), ödeme detayları, ödeme dekontları.
 • İşlem güvenliği bilgisi: Şifre bilgisi, log in credential bilgileri.
 • Lokasyon bilgisi: Barbaros Farm hizmetlerinin kullanıldığı sırada elde edilen kişinin konumuna ilişkin bilgiler (örn. GPS verisi).
 • Risk yönetimi bilgisi: IP adresi
 • Talep / şikâyet yönetimi bilgisi: İnternet sitesi üzerinden yapılan talep ve şikayetler ile yorumlar.
 • Pazarlama bilgisi: Kullanıcının rutin hareketlerini ve beğenilerini içeren değerlendirme, rapor ve analizler, çerez (cookie) bilgileri, hedefleme bilgileri vb. bilgiler.

Verilerin Kullanım Amacı Nedir?

Kişisel ve kişisel olmayan veri işleme faaliyetine sağladığımız hizmetleri geliştirmek, yenilemek, genişletmek, iyileştirmek ve bu şekilde tüm kullanıcılarımıza bekledikleri kalitede bir hizmet sunmayı temin etmek için ihtiyaç duymaktayız.

Emkon ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için işlenmektedir:

 • Kullanıcı ile iletişime geçilmesi,
 • Kullanıcının Şirket’imizin sağladığı her türlü hizmetten faydalanmasının sağlanması,
 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca akdedilen sözleşmeler ile üstlenilen yükümlülüklerin ifası,
 • Üyelik kaydı güncellemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet sitesi üzerinden sağlanan hizmetler dahil olmak üzere kullanıcıya sağlanan her türlü hizmetin, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; bu iyileştirme ve geliştirmenin sağlanması için gerekli araştırma ve planlamanın yapılması,

Emkon tarafından sağlanacak yeni hizmetlerin tanıtımının yapılması, 

 • Emkon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için iş birimleri tarafından gerek duyulan çalışmaların yapılması ile buna bağlı süreçlerin yönetilmesi,
 • Emkon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaştırılması, lojistik planlama yapılması,
 • Üretim ve/veya operasyon sürecinin planlanması,
 • İş geliştirme, raporlama, istatistikler elde etme, değerlendirme gibi faaliyetler yapılması, ticari yol haritası ve iş stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (dijital pazarlama, doğrudan pazarlama, hedefleme, profilleme, analiz),
 • Emkon’un ve sağladığı ürün ve hizmetlerin reklam ve tanıtımının yapılması; bu hizmetlerin kullanıcıların rutin hareketleri, beğenileri, alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmesi ve kullanıcılara tanıtılması ve teklif edilmesi; reklam, tanıtım, özelleştirme ve teklif için gerekli araştırma ve planlamanın yapılması; reklam, tanıtım, kampanya, promosyon vb. bilgilendirmeye ilişkin reklam ve/veya ticari amaçlı iletiler dahil olmak üzere her türlü iletilerin gönderilmesi,
 • Genel veya kullanıcılara özel kampanya/fırsatların oluşturulması ve sunulması,
 • Kullanıcıların ve Emkon ile iş ilişkisinde olan diğer kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin ve gerekli bilgilendirmenin sağlanması,
 • Sözleşme süreçleri ile başvurular ve talep/şikayetlerin takibi, geri dönüşlerin yapılması,
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tüm yasal haklarımızın kullanılabilmesi,
 • Kamu güvenliğini ilgilendiren konularda talebe bağlı olarak ve mevzuat uyarınca gerekli olması halinde kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 • Emkon ve Emkon ile iş ilişkisi içerisinde olanların hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin sağlanması,
 • Ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması.

Sizlerden elde edilen tün bilgiler, işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nda yazılı amaçlar uyarınca kullanılmakta olup yasal mevzuata uygun şekilde işlenmektedir. Yukarıda sayılı amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler ile Şirket’imiz tarafından işlenen bilgiler birleştirilebilecek, söz konusu bilgiler doğrultusunda işlenmekte olunan veriler güncellenebilecek veyahut genişletilebilecektir.

Veriler Nasıl Toplanmaktadır? 

Emkon, Barbaros Farm’ın sağlamış olduğu hizmet ve ayrıcalıkları incelemek veya bunlardan faydalanmak isteyen kullanıcıların verilerini Barbaros Farm’a ait internet sitesi, e-posta vb. iletişim kanalları, çağrı merkezi, çerezler, başvuru formları, ticari sözleşmelerin kurulması aracılığı ile işlemektedir. Kullanıcı verileri ayrıca diğer internet siteleri ve mobil uygulamalar ile e-mail aracılığıyla elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Verilerinizi ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanızı sağlamak adına iş ortaklarımıza; pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi için çalışmakta olduğumuz üçüncü kişilere verilerinizi aktarabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, ayrıca, resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara aktarılabilecektir. Verilerinizin güvenliğini temin etmek amacıyla Emkon, üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmelerde gizlilik ve güvenliğe azami özen göstermekte, ayrıca veri aktarımını teknik tedbirleri ala rak gerçekleştirmektedir.

Veri sahibinin sağlamış olduğu kişisel ve/veya kişisel olmayan bilgileri, yukarıda sayılan amaçlar ile ve kişisel veriler için kişisel verileri işleme şartlarından birinin varlığı halinde açık rızasına ihtiyaç olmaksızın bu sebebe dayanarak veri kayıt sisteminde muhafaza edilebilecek, işlenebilecek ve sayılan amaçlarla, GSM operatörleri, kargo şirketleri, sosyal paylaşım siteleri dahil her türlü ifa yardımcısı ile paylaşılabilecektir. Emkon kişisel verileri işleme şartlarından birinin varlığı halinde veri sahibinin açık rızasına ihtiyaç olmaksızın bu sebebe dayanarak veri sahibinin Emkon ile paylaşmış olduğu verilerini işleyebilecek, aktarabilecek, muhafaza edebilecektir. Veri sahibinin üyeliği sonlansa dahi, işbu maddede sayılan amaçlar ve benzeri amaçlar ile Emkon ile paylaşmış olduğu verileri Emkon tarafından muhafaza edilebilecek, paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.

Verilerin Gizliliği ve Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

Kullanıcılarımızın verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak öncelikli amacımız olup tarafımızca, işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğini temin etmek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kullanıcılarımızın verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere uygun güvenlik düzeyi tarafımızca temin edilmektedir.

Emkon, kullanıcılarının kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişimin engellenmesi ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kullanıcıların kimlik doğrulaması ardından muhafaza edilen kişisel verilerine erişmesini mümkün kılmak, kişisel verileri yalnızca yetkili kişilerin erişebileceği ortamda saklamak, denetimler gerçekleştirmek dahil gerekli olan her türlü önlemi almaktadır.

Veriler Hangi Süre ile Saklanmaktadır?

Emkon tarafından toplanan veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nda sayılı amaçlar için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Emkon, kullanıcı ile arasında ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlık halinde, yasal haklarını kullanabilmesi ve savunmasını yapabilmesi amacı ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlık kapsamında ilgili kişisel verileri muhafaza edebilecektir.

Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasında Değişiklik

İşbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nda, mevzuata, gelişen ve değişen teknolojik ihtiyaçlara uyum sağlamak amacı ile değişiklik yapılabilecektir. Bu değişiklikler internet sitemiz üzerinden incelemeye açık olacak olup söz konusu değişikliklerin takibi için internet sitemize periyodik ziyaretlerde bulunulması tavsiye edilmektedir.

Ödeme Güvenliği

Ödeme sayfasında talep edilen kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla, hiçbir şekilde, İnternet Sitesi veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi ara yüzü üzerinden ilgili banka ile kullanıcının kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Reklam Uygulaması 

İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C. kimlik no, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Çerez (Cookie) Politikası 

İnternet Sitesi’nden en iyi şekilde yararlanmak ve kullanım deneyiminizi artırmak için çerezler, piksel etiketleri (pikseller) ve yerel saklama teknolojileri kullanılmaktadır.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Emkon Tarafından Kullanılan Çerezler

İnternet Sitesi’nde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir. Aşağıda İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan çerez kategorileri, türleri ve bu çerezlerin hangi amaçla kullanıldıkları detaylı bir şekilde ortaya konmuştur.

İnternet Sitesi’nde Kullanılan Çerez Kategorileri

 

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler: Bu çerezler, web sitesini dolaşmanıza ve web sitesinin güvenli alanlarına erişmenin sağlanması ve izinlerin ortaya konması için önemlidir. Bu çerezler olmadan, sitemizde bulunan alışveriş sepeti veya ödeme sayfası gibi talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz.

 

 • Performans Çerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamaktadır. Örneğin, hangi ziyaretçilerin en sık gidecekleri sayfaları ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, bir ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri değil anonim olarak bilgi toplama işlemi yapmaktadır.

 

 • Hedefleme / Reklam Çerezleri: Bu çerezler, reklamları sizinle ilgi alanlarınıza uygun olarak reklam kampanyasının etkinliğini ve reklam sayısını ölçmek için kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler. Ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlıyorlar ve bu bilgiler 3. kişi niteliğindeki reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Çok sıklıkla çerezler hedefleme amacıyla diğer reklamların sitelerine link vermektedir.

 

İnternet Sitesi’nde Kullanılan Çerezler 

ASP.NET_SessionId

NSC_WT_QJFSSF_GSPOU

ga: Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

_gat: Google Universal Analytics ile ilişkilidir - yüksek trafik alanlarındaki verilerin toplanmasını sınırlar.

_hjIncludedInSample: Bu çerez, Malta merkezli Hot Jar'ın web analitiği işlevleri ve hizmetleri ile ilişkilendirilmiştir. Tek bir tarayıcı oturumu sırasında bir ziyaretçiyi benzersiz şekilde tanımlar ve bir hedef kitleye örnek olduğunu gösterir.

_gid

Tluid: Programlı yerli reklamcılık hizmetleri sunan TripleLift'e aittir.

um: AddThis, ziyaretçilerin sosyal ağlardaki içeriğe bağlantılar oluşturmalarını ve paylaşmalarını sağlamak için site sahiplerinin sayfalarına veya diğer içeriğe yerleştirdikleri web widget'larını sağlar.

datr: Bu alan adı, dünyanın en büyük sosyal paylaşım servisi olan Facebook'a aittir. Üçüncü taraf bir sunucu sağlayıcısı olarak, çoğu web sitesinde bulunan 'Beğen' düğmesi gibi widget'lar aracılığıyla kullanıcıların çıkarlarıyla ilgili verileri toplar. Bu, hizmetlerine girildiğinde kullanıcılarına hedefli reklamcılık yapmak için kullanılır.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir.

Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel verileri işlenen veri sahibi, Emkon’a başvurmak suretiyle aşağıda sayılan haklardan yararlanabilecektir:

 1. Kendisi ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talebinde bulunmak,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve kişisel verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Var ise yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarımının yapıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi söz konusu olur ise bunların düzeltilmesini istemek,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 7. Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin söz konusu olması halinde bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler aracığı ile analiz edilmesi yoluyla veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun oluşmasına itiraz etmek,
 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi söz konusu olur ve bu veri sahibinin zarara uğramasına yol açar ise zararının giderilmesini talep etmek.

İşbu haklara yönelik talepler için yukarıda belirtilen iletişim kanallarımız üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.